phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

La gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, en ús de les facultats que em confereixen els articles 5 i 21 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Terrassa, aprovat definitivament per Decret de l’Alcaldia-Presidència de 9 d’abril de 2010 (BOP núm. 101 de 28.4.2010),

 

RESOLC:

 

PRIMER.- Iniciar el procediment per l’adjudicació dels 32 habitatges amb places d’aparcament i trasters vinculats de l’immoble situat a la carretera Martorell, 238 amb carretera d’Olesa, 5 de Terrassa, que són propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Al mateix temps s’oferten 20 places d’aparcament lliures ubicades al mateix local aparcament. Les persones que esdevinguin adjudicatàries tindran preferència per a l’elecció de les places d’aparcament lliures. Les característiques detallades dels immobles es troben incorporades a l’expedient administratiu i es donen per reproduïdes.

 

SEGON.- Aprovar les normes particulars per a l’adjudicació dels habitatges que conformen els diferents contingents, que s’annexen totes elles a la present resolució.

 

I.      Conformen el primer contingent 2 habitatges d’un dormitori i 8 habitatges de dos dormitoris destinats a unitats de convivència on tots els membres siguin menors de 35 anys i on, com a mínim, un dels membres estigui empadronat a Terrassa amb 3 anys d’antiguitat continuada i que es mantingui durant tot el procés fins a l’adjudicació definitiva.

II.     Conformen el segon contingent 22 habitatges de dos i tres dormitoris destinats a unitats de convivència formada per 3 membres o més i on, com a mínim, un dels membres estigui empadronat a Terrassa amb 3 anys d’antiguitat continuada i que es mantingui durant tot el procés fins a l’adjudicació definitiva.

 

 

TERCER.- Ordenar la publicació, el dia 18 d’octubre de 2021, de les llistes provisionals de participants amb els requisits per a poder accedir als habitatges de cada un dels dos contingents entre els que constin degudament inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, amb data de registre fins el 8 d’octubre de 2021, inclòs. Aquesta publicació s’exposarà a la pàgina web de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA i a la seu virtual del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.

 

S’obre un termini d’al·legacions del 19 d’octubre al 6 de novembre de 2021 perquè les persones interessades puguin formular al·legacions i/o reclamacions davant la gerència de l’òrgan gestor del Registre.

 

QUART.- Les llistes definitives es publicaran el dia 15 de novembre de 2021 i es publicaran a la pàgina web de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA i a la seu virtual del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.

 

CINQUÈ.- La selecció de les persones adjudicatàries es farà mitjançant sorteig davant de fedatari públic i en acte públic el dia 24 de novembre de 2021.

 

 

Terrassa, a 14 d’octubre de 2021

 

  

La Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA

Lídia Guillén Simón

 

NORMES PARTICULARS


LLISTA A DEFINITIVA


LLISTA B DEFINITIVA

 

El sorteig del dia 24 de novembre s'emetrà en directe per internet a la plataforma ZOOM. Hora: 9:15 h


Unir-se a la reunió Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85131687161?pwd=bVBadVduMFhuUmQ4SzJ5WWtjVGcvQT09

 

ID de reunió: 851 3168 7161

Códi d'accés: 896504×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa