phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS 2021


Termini:

 

Del 06/03/2021 al 30/04/2021

 

 

La sol·licitud es pot presentar per internet o presencialment amb cita prèvia.

 

Import mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga a la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar segons els ingressos de la unitat familiar. (conceptes definits a la base 2, lletres c) i d))

 

L’import màxim de la subvenció serà de 200 € mensuals / 2.400 € anuals i el mínim 20 € quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat. Quan l’import de l’ajut sigui igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% d’aquest import.

 

La prestació es reconeix per un any. En els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2021 es reconeixerà el dret a l’ajut des del mes següent a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2021.

 

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes a les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.

 

PODEN sol·licitar la prestació les persones que compleixin:

 

-     Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.

 

-      Residència legal a Catalunya.

 

-      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronats al mateix.

 

-      Ser titulars del contracte de lloguer.

 

-      Lloguer mensual no pot ser superior a 800 €. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros. 

 

-      Pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

 

-      Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud .

 

-      Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 

 

 

NO ES POT sol·licitar aquesta prestació:

 

-      Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera i la part arrendadora.

 

-      Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre un part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.

 

-      Si la casella 460 de la declaració de la renda (exercici 2019) és superior a 500 €.

 

-      Ingressos superiors a 2,83 IRSC

 

-      Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 

Incompatibilitat:

 

-      Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.


Formulari i més informació

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa