phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Cèdula d’habitabilitatLa cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Va adreçat al promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o un representant autoritzat.

Les dades que consten a la cèdula són:

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

La cèdula s’anomena:


Per a més informació de la cèdula de primera ocupació cliqueu el següent enllaç.


Per a més informació de la cèdula de segona ocupació cliqueu el següent enllaç.


Si voleu sol·licitar un còpia d'una cèdula vigent podreu fer el tràmit si cliqueu el següent enllaç

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa