phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Programa de mediació per al lloguer social


Habitatge Terrassa disposa del Servei de Mediació per al Lloguer, que s’encarrega d’intermediar entre propietaris particulars, que tenen pisos per llogar a la ciutat, i sol·licitants que estan inscrits al Registre de Sol·licitants de Catalunya per tal que els ajudem a trobar un pis de lloguer que s’ajusti a les seves necessitats.


Us oferim un servei gratuït que facilita garanties i seguretat en el cobrament dels lloguers.


Ens encarreguem de concertar les visites per ensenyar els pisos, sol·licitar als futurs llogaters la documentació econòmica suficient per tal d’assegurar la seva solvència i, finalment, redactar el contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans per tal que ambdues parts tinguin els seus drets i obligacions reconeguts a l’esmentat document.


Durant el termini de durada del contracte d’arrendament facilitem als propietaris, de forma totalment gratuïta, una assegurança que cobreix la defensa jurídica en cas que sigui necessari tramitar un judici de desnonament degut a un impagament de rendes i reclamació de quantitats.


També tramitem la garantia d’Avalloguer de l’Agència de l’Habitatge que dóna dret a la restitució de rendes impagades, amb un màxim de 6 mensualitats, a comptar des del moment que s’interposa la demanda de desnonament.


Així mateix, i pel mateix termini, tramitem, també de forma gratuïta, una assegurança de multirrisc de la llar. Aquesta assegurança cobreix el continent de l’habitatge i la responsabilitat civil, així com possibles actes vandàlics produïts pels arrendataris.


Per a concretar tota aquesta gestió acostumem a concertar una visita al pis en qüestió i fem una valoració conjunta amb la propietat tant del preu de renda com de la resta de condicions.


La valoració la fem tenint en compte diferents aspectes:

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa