phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER GENT GRAN


LLISTES DE REQUERIMENTS I RESOLUCIONS


Termini: Del 27/02/2024 a les 9 h al 27/03/2024 a les 15 h, ambdós inclosos.La sol·licitud es pot presentar presencialment, amb cita prèvia, o telemàticament. Manual per fer el tràmit telemàtic.


Import mensual de la subvenció serà:


Del 20% de l'import del lloguer si aquest és igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 30% de l’import del lloguer si aquest és superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 40% de l’import del lloguer si aquest és igual o superior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


L’import màxim en tots els casos serà de 200 € mensuals / 2.400 € anuals i el mínim serà de 20 € mensuals / 240 € anuals.


La prestació es reconeix per un any. En els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2024 es reconeixerà el dret a l’ajut des del mes següent a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2024.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes a les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.


PODEN sol·licitar la prestació les persones que compleixin:


-     Tenir 65 anys o més a 26/02/2024.


-      Residència legal a Catalunya.


-      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronats al mateix.


-      Ser titulars del contracte de lloguer.


-      Lloguer mensual de l'habitatge no pot ser superior a 900 €. Si és lloguer d'una habitació no pot ser superior a 450 €.

 

-      Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l'administrador de la finca, ingrés en compte o bizum. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l'import del lloguer i la mensualitat corresponent.


-      Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud .


-      Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.NO ES POT sol·licitar aquesta prestació:


-      Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera i la part arrendadora.


-      Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre un part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.


-      Si la casella 460 de la declaració de la renda (exercici 2022) és superior a 500 €.


-      Ingressos superiors a 3,05 IRSC (24.301,57 €). Els ingressos que es tindran en compte seran els del 2022 (any fiscal tancat a data de la sol·licitud).


-      Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.


Incompatibilitat:


-      Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.


Més informació i formularis

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa