phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves


REQUERIMENTS I RESOLUCIONS


Termini: de l'11/03/2024 a les 9 h al 12/04/2024 a les 15 h.


La sol·licitud es pot presentar telemàticament (preferentment) o presencialment, amb cita prèvia. Si el tràmit es fa telemàtic heu de disposar de l'IdCat mòbil o similar per poder signar la sol·licitud.


Manual per fer el tràmit telemàticament.


La quantia mensual de la subvenció és:


Del 20 % de l'import de la renda del lloguer quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos.

Del 30 % de l'import de la renda del lloguer quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.

Del 40 % de l'import de la renda del lloguer quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 40 % dels ingressos.


El límit màxim de la subvenció és de 3.000 € anuals i el mínim de 240 € anuals per habitatge.


Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.


La subvenció s’atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2024 i la data en que s'acaba el termini de presentació de les sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponen a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2024.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.PODEN sol·licitar la subvenció les persones que compleixin:


1.   Tenir 35 anys o menys el 26/02/2024.

2.   Tenir residència legal a Catalunya.

3.   Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC en l'exercici 2022 (24.301,57 €). Excepcionalment es tindran en compte els ingressos corresponents a l'any anterior a la publicació de la convocatòria (2023) en els casos en què la vida labora hagi començat en aquell any.

En el cas d’una sola persona titular del contracte de lloguer es tindran en compte els ingressos de totes les persones empadronades.

En el cas de més d'una persona titular del contracte de lloguer només es tindran en compte els ingressos de la persona titular, hagin sol·licitat o no de forma individualitzada aquesta subvenció.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que estiguin empadronades, només es considerarà a la persona física arrendatària.

4.   Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’us de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció i estar-hi empadronat.

5.   No pagar un lloguer o renda mensual per a l'habitatge o l'import màxim del preu de cessió d'ús superior a 950 €. La renda màxima per habitació: 450 €.

6.   Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

7.   Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. En el rebut han de constar els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

8.   Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

NO ES POT sol·licitar aquesta subvenció:


1.   Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona sol·licitant i els arrendadors o cedents de l’habitatge.

2.   Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposo de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre una part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.

3. Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

4.   Els arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.Incompatibilitats


Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.


Més informació i formulari

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa