phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones jovesTermini: del 28/09/2022 a les 9 h fins el 07/10/2022 a les 15 h.


La sol·licitud es pot presentar telemàticament (preferentment) o presencialment, amb cita prèvia (oficina Habitatge tràmit "ajuts lloguer"). Si el tràmit es fa telemàtic heu de disposar de l'IdCat mòbil o similar per poder signar la sol·licitud. Manual d'ajuda per a la presentació telemàtica.


La quantia mensual de la subvenció és:


Del 20 % de l'import de la renda del lloguer quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos.

Del 30 % de l'import de la renda del lloguer quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.

Del 40 % de l'import de la renda del lloguer quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 40 % dels ingressos.


El límit màxim de la subvenció és de 3.000 € anuals i el mínim de 240 € anuals per habitatge.


Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.


La subvenció s’atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2022 i la data en que s'acaba el termini de presentació de les sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponen a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2022.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.


Import màxim del lloguer d'habitatge o cessió 950 €, en el cas d'habitacions 450 €.


PODEN sol·licitar la subvenció les persones que compleixin:


1.   Tenir fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 36 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.

2.   Tenir residència legal a Catalunya.

3.   Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15 €) en l'exercici 2021.

En el cas d’una sola sol·licitud es tindran en compte els ingressos de totes les persones empadronades, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que estiguin empadronades, només es considerarà a la persona física arrendatària.

Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals.

4.   Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’us de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció i estar-hi empadronat.

5.   No pagar un lloguer o renda mensual per a l'habitatge o l'import màxim del preu de cessió d'ús superior als imports que estableixin les resolucions de convocatòria corresponents.

6.   Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

7.   Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. En el rebut han de constar els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

8.   Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

NO ES POT sol·licitar aquesta subvenció:


1.   Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona sol·licitant i els arrendadors o cedents de l’habitatge.

2.   Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposo de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre una part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.

3. Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

4.   Els arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.Incompatibilitats


Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.


Formularis i més informació

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa