phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL


El Registre de Sol·licitants és un registre administratiu que té com a finalitat la prestació millor del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir a un habitatge.


El Registre proporciona informació sobre les necessitats d’habitatge dels veïns de la ciutat i permet la transparència en la gestió dels habitatges amb protecció oficial.


El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial de Terrassa està vinculat al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial de Catalunya.


Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en el mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.


Una mateixa persona no por formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni pot aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, en qualsevol dels seus règims i tipologies, és un requisit indispensable estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.


Només els empadronats a Terrassa es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Terrassa.


Podeu inscriure-us al Registre de dues formes:


Presencialment amb cita prèvia.


Telemàticament en tres passos:


1.   Fer la sol·licitud a l’aplicació del Registre, signar-la.

2.   Omplir l’enquesta de necessitat, heu de marcar una única resposta de cada apartat.

3.   Presentar la sol·licitud per la Seu electrònica, heu d’adjuntar la sol·licitud amb totes les dades emplenades i signada més l’enquesta perquè es doni com a vàlida.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa