phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. CONVOCATÒRIA 2020


REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 28/09/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 07/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 15/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 21/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 29/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 05/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 12/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 19/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 26/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 03/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 10/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 18/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 24/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 28/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 29/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 30/12/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 11/01/2021

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 13/01/2021


>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F001<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F032<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F002<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F033<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F003<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F034<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F004<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F035<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F005<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F036<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F006<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F037<<

>>RESOLUCIÒ FAVORABLE F007<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F038<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F008<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F039<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F009<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F040<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F010<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F041<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F011<< >>RESOLUCIÓ FAVORABLE F044<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F012<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F045<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F013<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F046<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F014<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F048<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F015<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F049<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F016<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F050<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F017<<>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F052<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F018<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F019<<

>>RESOLUCIÓ FAVORABLE F020<<RESOLUCIONS DE DENEGACIÓ


D001

D002

D003

D004

D005

D006

D009

D010

D011

D012

D013

D014

D007

D008

D015

D016

D017


RESOLUCIONS DE DESISTIMENT


D001

D002

D003

D005

D006

D009

D010

D011

D012

D013

D014

D007

D008

D015

D016

D017


Termini:


Del 28/05/2020 al 03/07/2020
La sol·licitud es pot presentar electrònicament (preferentment) o presencialment amb cita prèvia.


Import mensual de la subvenció serà:


Del 20% de l'import del lloguer si aquest és igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 30% de l’import del lloguer si aquest és superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 40% de l’import del lloguer si aquest és igual o superior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


 L’import màxim en tots els casos serà de 200 € mensuals / 2.400 € anuals.


La prestació es reconeix per un any. En els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2020 es reconeixerà el dret a l’ajut des del mes següent a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2020.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes a les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.


PODEN sol·licitar la prestació les persones que compleixin:


-      Residència legal a Catalunya.


-      Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC, i que no superin els límits establerts a l’apartat 5 de les bases que regulen aquest ajut. No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l’import del lloguer.


-      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronats al mateix.


-      Ser titulars del contracte de lloguer.


-     -      Lloguer mensual no pot ser superior a 750 €. En el cas de ser família nombrosa i en unitats de convivència on hi hagi un membre amb discapacitat i amb barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de 900 €.


-      Pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic, en aquesta convocatòria no s'accepta ingrés en compte com anys anteriors.


-      Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.


-      Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.


NO ES POT sol·licitar aquesta prestació:


-      Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera i la part arrendadora.


-      Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre un part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.


-      Si la casella 460 de la declaració de la renda (exercicis 2018) és superior a 500 €.


-      Ingressos superiors a 2,831267 IRSC


-      Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.


Incompatibilitat:


-      Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.


Formulari i més informació

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa